Přehled oblastí Profilu Škola21

Řízení a plánování

vize školy

Vize školy představuje kolektivního ducha, který dává smysl existenci školy jako celku a má zřetelné cíle, které by se měly soustavně naplňovat. Je důležité, jaké mají technologie postavení v této vizi.

ICT plán

ICT plán je existující specializovaný dokument, který popisuje budoucí vývoj využití technologií ve škole. První úroveň přibližně odpovídá tomu, co bylo pod pojmem ICT plán požadováno již v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Mnoho škol dosud takový plán, který pracuje hlavně s počty počítačů, rychlostí sítě a s názvy programů, vytváří. Předpokládá se, že bude úzce svázán s plánem vývoje celé školy a že bude na vhodném místě (třeba jako součást ŠVP) popsáno využití technologií k jednotlivým výukovým aktivitám. Na nejvyšší úrovni nesmí být ICT plán školy jen formální záležitostí, ale musí být celou komunitou naplňován.

ICT ve výuce

Tato položka popisuje požadavky, které vedení školy uplatňuje vůči učitelům v oblasti osvojení technologických znalostí a dovedností. Stanoví, jestli je vyžadována pouze schopnost ovládání počítačů nebo komplexní inovace výukových metod. Ta na nejvyšší úrovni dospívá až k individualizaci výukového procesu u všech žáků.

uznání přijaté strategie

Vývoj se ubírá od čistě restriktivních opatření na první úrovni k úplnému inovativnímu využití technologií celou školní komunitou (žáci, učitelé, vedení školy, rodiče) na úrovni nejvyšší.

specifické vzdělávací potřeby

Tento indikátor sleduje především činnost vedení školy. Vyvíjí se od přístupu stejného ke všem žákům přes nahodilý, nekoordinovaný přístup k těm, kteří vyžadují zvláštní péči, až k cílenému vyhledávání problematických případů (např. pomocí zapojení technologií do ověřování výsledků vzdělávání). Vrcholem je celková individualizace výukových postupů, které dovolují specifický přístup ke každému žákovi.

ICT ve školním vzdělávacím programu

porozumění učitelů

Je důležité si uvědomit, jaké jsou vrcholné schopnosti učitele, který si práci s technologiemi plně osvojil. Musí pro něj být nástrojem otevřených možností a musí být schopen optimálně používat nejnovější známé postupy.

příprava ŠVP

Na počátku jsou ICT ve škole vnímány jako nezávislá samostatná problematika. V nejvyšší fázi učitelé chápou, že se jedná o nedílnou součást jejich výukových aktivit, kterou je třeba si plánovat.

učitelé

Vývoj vede přes technické zvládnutí práce s technologiemi ke změně výukových postupů, do kterých jsou plně integrovány technologie. Výsledkem je individualizace výuky, tj. vlastní cesta každého žáka za poznáním. Technologie jsou využívány podobně jako v mimoškolním prostředí na podporu výukové spolupráce žáků.

žáci

Úspěšné dosažení nejvyšší příčky není možné bez zapojení rodičů a vybudování komunity, kterou sjednocuje vize školy.

specifické vzdělávací potřeby

Indikátor má sice stejný název jako jiný, který se nachází v oblasti Řízení a plánování, ale není totožný. Zde se jedná o aktivity převládající většiny učitelů. Vývoj se ubírá od shodného přístupu ke všem žákům přes nahodilý nekoordinovaný přístup k těm, kteří vyžadují zvláštní péči, až k cílenému vyhledávání problematických případů. Vrcholem je celková individualizace výukových postupů, která učiteli umožní specifický přístup ke každému žákovi.

Profesní rozvoj

zapojení učitelů

Indikátor odráží skutečnost, že se dnes znalosti potřebné k výkonu učitelského povolání dynamicky mění – a u ICT to platí dvojnásob. Soustavný profesní rozvoj je proto naprosto nezbytný.

plánování

V první fázi každý učitel dělá, co sám chce, a snaží se vyniknout. V nejvyšší fázi potom všichni členové učitelského sboru spolupracují a navzájem si pomáhají, a to nejen v oblasti ICT. Jejich hlavním cílem je naplnění společné vize.

zaměření

Je důležité si ujasnit, co se skrývá pod pojmem „školení zaměřené na využití ICT ve vzdělávání“. Cílem je osvojit si schopnost vhodně využívat technologie jako nástroj otevřených možností, což je vždy spojeno se změnou výukových metod. Učitel by neměl být závislý na konkrétním produktu konkrétního výrobce. V některých případech totiž komerční firmy nabízejí školení, jejichž cílem je především zajistit závislost učitelů na jejich produktech.

sebedůvěra

Přístup učitelů se vyvíjí od počáteční nedůvěry a obav z ICT až k pevné sebedůvěře a schopnosti využít možnosti ICT ke prospěchu žáků. Je to cesta nesnadná, ale možná a také nutná.

neformální způsoby profesního rozvoje

Je mimořádně důležité, aby učitelům, kteří nemají důvěru k ICT, pomohli kolegové, kteří jsou ve vývoji o něco dále. Aby problém vzal za svůj celý učitelský sbor a řešil jej společně.

Integrace ICT do života školy

dostupnost ICT

V počáteční fázi jsou specializované učebny používány hlavně pro výuku informatiky. Následuje vybavení některých učeben interaktivní tabulí nebo alespoň počítačem s přístupem na internet a dataprojektorem. Cílovým stavem je plné vybavení učitelů i žáků 1:1 (každý má k dispozici vlastní počítač). K tomuto cíli se tak jako tak nezadržitelně a samovolně blížíme.

využití ICT

U tohoto indikátoru je nutné si uvědomit, jak by mělo „využívání ICT mimo výuku informatiky“ vypadat. Nestačí aplikovat jen tzv. instruktivní způsob využití technologií, který je charakteristický užíváním drilovacích cvičení a testů (i když i ty mají ve výuce své místo). Je důležité klást důraz i na způsob konstruktivní, který více odpovídá modernímu pojetí a je možno s ním dosahovat hlavní výukové cíle školy 21. století.

metodická podpora učitelům

Není důležité, jestli je pracovník, který je pověřen pomocí ostatním učitelům s využitím ICT, nazýván koordinátorem nebo metodikem. Důležité je, zda má  pro tuto činnost kvalifikaci a dostatečný prostor. Mimoto musí vedení školy smysluplnou implementaci ICT do všech výukových aktivit výrazně podporovat.

prezentace školy na internetu

Nestačí předávat veřejnosti o škole statické informace, které vytvořilo vedení školy a na web je umisťuje většinou jeden pověřený pracovník (informatik). Na tvorbě a publikování podpůrných materiálů a výstupů z výuky se musí podílet celá školní komunita.

e-learning

Škola blízké budoucnosti bude realizovat celou řadu aktivit on-line. Na počátku učitelé žákům předávají jednotlivé materiály aktuálně použité ve výuce prostřednictvím internetu, pak se využívá vhodný LMS (např. Moodle) a buduje se systémová on-line podpora prezenčně vyučovaných předmětů, v nejvyšší fázi následuje převedení části výuky do distanční formy. Vrcholem je všeintegrující systém řízení celé školy, který spojuje výukovou činnost školy s administrativou.

spojení školy s vnějším světem

Moderní výukové postupy jsou nepředstavitelné bez komunikace s širším okolím školy. Cílem je vyvolat aktivní zájem okolí o dění ve škole a jeho zapojení do výukových aktivit.

projekty

Právě projektové metody práce umožňují dospět v Bloomově taxonomii výukových cílů k vyšším příčkám. Jsou v souladu se záměry rámcových vzdělávacích programů (RVP) a naplňují výukové cíle školy 21. století.

zapojení žáků

Tento indikátor sleduje, zda žáci pociťují významný rozdíl mezi využíváním ICT ve školním prostředí a mimo ně. V nejvyšší fázi jsou tyto rozdíly zcela eliminovány.

ICT infrastruktura

plán pořizování ICT

Indikátory oblasti ICT infrastruktura patří hlavně do kompetence vedení a školního ICT koordinátora. Většina z indikátorů (a tento především) sleduje, zda existuje provázanost ICT s celou činností školy.

LAN a internet

Správa školní počítačové sítě se s rozvojem ICT stále více zabývá pouhým zajišťováním přístupu do internetu. S rozvojem mobilních zařízení se prosazuje tzv. „cloud computing“. To znamená, že služby serverového typu jsou realizovány mimo vlastní školní zařízení (např. Google Apps, Microsoft Live@edu). Škola se tedy plně může soustředit na vzdělávací otázky využívání technologií.

technická podpora

Úkolem technické podpory je udržovat zařízení v chodu a zajišťovat jeho další rozvoj. Naproti tomu metodická podpora využití technologií je zaměřena na výuku všech předmětů (viz oblast Integrace ICT do života školy – Metodická podpora). Pokud není možné technickou a metodickou podporu oddělit, je třeba hlídat, aby byly obě řádně naplňovány.

digitální učební materiály

Činnost ideální školy 21. století je založena na těsné spolupráci učitelů nad rámec vlastní školy. Taková komunita je schopna nacházet pro různé výukové účely vždy ty nejvhodnější materiály, ať už komerční, či volně dostupné, a zavádí nejúčinnější výukové postupy.

úroveň ICT vybavení

Vybavení 1:1 (každý žák má k dispozici počítač) se stává zvolna samozřejmostí. Je ovšem mimořádně důležité si uvědomit, že mnoho výukových aktivit nevyžaduje využití technologií všemi žáky zároveň.

softwarové licence

Etickou výchovu nelze realizovat ve škole, kde existuje na počítačích nelegální software. Je nezbytné hledat možnosti, jak pro výukové účely využívat volně dostupný software i volně dostupné výukové materiály. Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci by měli znát licenční pravidla Open Source a Creative Commons.