Fáze vývoje

Začínáme

Ve škole existuje povědomí o vlivu technologií na vlastnosti žáků, na výukové postupy i na výsledky edukační (výukové i výchovné) činnosti. Formálně byl vytvořen vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), ale vše se zatím ze setrvačnosti dělá víceméně jako dřív.

Počítače slouží k vyřizování administrativy, ve výuce nanejvýš k ukládání a tisku statických výukových materiálů. Škola má počítačovou učebnu, která slouží k výuce informatiky, ale její využití ostatními učiteli je sporadické. O údržbu technických zařízení se stará externista. Informatika je chápána jako zcela samostatný předmět a informatik nemá zájem si přidělávat práci pomocí ostatním učitelům.

U žáků převládá názor, že ve škole dělají věci, které nebudou v životě potřebovat. Učitelé většinou nespolupracují a technologií se bojí, mají však blíže neurčený zájem tento stav změnit. Vedení školy se otázkou ICT zabývá jen okrajově.

Máme první zkušenosti

Ve škole se vytvořila sice malá, ale aktivní skupinka učitelů, kteří se s podporou vedení snaží technologie integrovat do výukových postupů. Byla zavedena funkce ICT koordinátora, který má v náplni práce pomoc ostatním.

Většina učitelů se snaží zdokonalovat v ovládání počítačů, a proto se účastní vhodných kurzů. Postupně se všichni dostávají minimálně na úroveň běžných uživatelů, tj. jsou schopni vyhledávat potřebné informace (např. nejnovější zprávy, počasí, TV program apod.) a používají email. Někteří učitelé své hodiny realizují v počítačové učebně nebo s pomocí interaktivní tabule – především tak, že aplikují hotové výukové programy či materiály. Učitelé si vzájemně předávají informace o vhodnosti různých postupů, při kterých se technologie využívají.

Žáci mají možnost některé výukové materiály, používané ve škole, získat v digitální podobě a mohou s nimi pracovat i doma. Práce na počítači je pro ně zpestřením jinak často nudné školní práce. Není zcela běžné uplatnění technologií při realizaci projektově orientované výuky. Učitelé začínají ICT využívat ke spojení mezi sebou i s rodiči. Vedení se snaží využití technologií plánovat a integrovat ho do vize budoucího vývoje školy.

Nabýváme sebejistoty

ICT jsou začleněny do ŠVP, do plánu rozvoje i do vize školy. Většina učitelů považuje technologie za nedílnou součást své práce a zajímá se o to, jak je při plnění výukových cílů školy používat co nejvhodněji.

Ve škole existuje tým, jehož členové spolupracují, navzájem si pomáhají a dosahují stále lepších výsledků. K vlastnímu zdokonalování využívají on-line zdroje i mimoškolní kontakty. Nespokojují se s pouhým stahováním hotových výukových materiálů, ale snaží se získané materiály upravovat nebo vytvářet pro svou specifickou potřebu nové.

Žáci stále častěji používají technologie i při běžných každodenních výukových činnostech – pracují na projektech, vyhledávají relevantní informace, zpracovávají vlastní produkty a ukládají si je do osobního portfolia.

Škola se aktivně prezentuje na internetu a získává tak zájem veřejnosti. Rodiče mají možnost seznámit se s výsledky svých dětí on-line. Výuka je podporována vhodným systémem řízení (LMS – Learning Management System, např. Moodle) a učitelé jsou vedeni k tomu, aby s jeho pomocí realizovali část výukových aktivit. V tomto prostředí je možné dělat domácí úkoly, opakovat látku apod. Každý může postupovat svým tempem – dochází tedy k posílení individualizace výukového procesu. Kontakty učitelů s žáky i rodiči on-line se stále prohlubují.

Jsme příkladem ostatním

Škola jako celek dospěla k plné integraci technologií ve všech oblastech svého působení. Známky využití ICT jsou všudypřítomné (charakteristické je vybavení 1:1, tedy co žák, to počítač). Naprostá většina učitelů umí vybrat aktuálně nejvhodnější technologický nástroj i postup a aplikovat ho tak, aby maximálně plnil výukové cíle a budoval potřebné kompetence pro život v 21. století. Technologie jsou využívány též k ověřování výukových výsledků.

Členové učitelského sboru se pod vedením koordinátora ICT snaží spolupracovat a své schopnosti v oblasti technologií stále zdokonalují. Využívají k tomu nejen osobní kontakty, ale i spojení on-line. Škola je otevřená svému okolí – informace a podněty nejen přijímá, ale i vydává. Učitelé se např. zapojují do on-line profesních sítí, ve kterých se kontaktují nad rámec své školy, sdílejí s ostatními své nápady a poskytují jim vlastní produkty k volnému využití. Stále více se snaží podchycovat i mimoškolní činnost svých žáků tak, aby byla co nejvíce v souladu s výukovými cíli i s vizí školy.

Žáci jsou aktivně zapojeni do výukových činností, které jsou v maximální míře propojovány s praxí, a tak je na první pohled zřejmé, proč se vykonávají. Aplikace technologií umožňuje dosáhnout maximální individualizace výukového procesu tak, aby každý žák mohl uplatnit své vlastní nadání. Mizí rozdíl mezi formou využití technologií ve škole a mimo ni.