Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Profil Škola21 – nástroj změny

Profil Škola21 je evaluační nástroj, který pomáhá školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života školy. Nesoustředí se pouze na technické parametry, popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces. Současně jej lze využít k plánování a následné kontrole dosahování jednotlivých cílů.

Začleňování ICT do života školy je vlastně řízený proces transformace, který má stejná pravidla jako zavádění jakékoli jiné inovace. Postup osvojení takové inovace lze zkoumat na různých úrovních. Probíhá u jednotlivých učitelů, u vzdělávacích programů i na úrovni celé školy (blíže viz Difuze technologií ve škole 21. století). A právě tuto úroveň Profil Škola21 mapuje. Vývoj od nejnižšího stadia (škola problematiku technologií neřeší) k nejvyššímu (škola technologie dokonale integruje) je popsán ve čtyřech fázích:

1.      začínáme

2.      máme první zkušenosti

3.      nabýváme sebejistoty

4.      jsme příkladem ostatním

Každá z těchto fází je blíže specifikována v pěti oblastech:

1.      řízení a plánování

2.      ICT ve školním vzdělávacím programu

3.      profesní rozvoj

4.      integrace ICT do života školy

5.      ICT infrastruktura

Jednotlivé oblasti jsou dále popsány v několika charakteristikách (indikátorech), např.: zkušenosti žáků, porozumění učitelů, specifické vzdělávací potřeby, technická podpora, ICT vybavení atp. Princip tohoto autoevaluačního nástroje je jednoduchý a již ověřený na jiných nástrojích. Škola sama určí, v jaké fázi se v jednotlivých oblastech aktuálně nachází, případně, v jaké fázi by se v daném horizontu chtěla nacházet. V každém indikátoru tedy vybere stav (fázi), který je nejbližší situaci ve škole v daném kritériu.

Profil Škola21 vychází z difuzního modelu školy, který vytvořilo irské Národní centrum pro technologie ve vzdělávání (http://www.ncte.ie/) pod názvem ICT Planning Matrix.

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy

  • Profil Škola21 umožňuje přesný popis aktuálního stavu začlenění ICT do života školy, který je možné zobrazit různými vizuálními podobami a grafy.
  • Profil Škola21 umožňuje ředitelům, zástupcům a koordinátorům ICT škol rozšířit svůj pohled založený na vlastní zkušenosti s možností komplexního zapojení technologií do života školy. Zkušenosti ukazují, že již samotný proces rozhodování a určování aktuální situace školy v jednotlivých oblastech přináší řídícím pracovníkům důležitý impuls pro další směrování školy.
  • Další možností využití nástroje Profil Škola21 je popsání budoucí situace, kterou by vedení školy chtělo ve střednědobém horizontu nastolit. Jde především o to, aby každá škola měla k dispozici nástroj umožňující jí stanovit své vlastní postavení na cestě k cílovému stavu využití technologií.

Profil Škola21 je autoevaluační nástroj, který pomůže škole nastoupit cestu proměny do podoby moderní organizace připravující žáky na život v 21. století.

Principy proměny jsou obecně platné pro každou změnu činností libovolné organizace. Proto každý, kdo bude chtít tento nástroj uplatnit, musí počítat se změnami, které budou mít dopad na život celé školy. Rovněž je nutné pochopit vliv, který má rozvoj moderních technologií na vývoj celé společnosti.

Nemá smysl, aby se tento nástroj pokoušel použít někdo, kdo je přesvědčen, že úkolem školy je ctít tradiční hodnoty a používat výhradně osvědčené postupy. Takový přístup vede k restriktivním opatřením, které brání skutečnému výukovému využití moderních technologií, a jeho důsledkem je cesta k odlišným cílům, než jaké Profil Škola21 předpokládá.

Na druhou stranu, ten, kdo si uvědomuje, že technologie dnes významným způsobem ovlivňují celou společnost, nutně musí dospět k přesvědčení, že školství nelze z tohoto procesu vyjímat. Skutečnost je taková, že dochází k posunu výukových cílů školy od faktických znalostí k funkční gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je gramotnost informační. Má-li na výstupu být absolvent schopný plného funkčního uplatnění v prostředí soustavného praktického využití moderních technologií, je zcela nezbytné, aby tyto technické prostředky byly odpovídajícím způsobem implementovány i do výuky.

Technologie ovlivňují nejen společnost, ale i vlastní výukový proces. S jejich pomocí lze učit jinak – a mnohdy i lépe. Konečný výsledek je přitom závislý daleko více na učitelích než na technologiích. Jisté ovšem je, že dobrý učitel s technologiemi dosáhne lepších výsledků než dobrý učitel bez technologií. Profil Škola21 je tu právě pro ty školní kolektivy, které se dobrovolně rozhodnou nastoupit cestu inovačních změn, akcelerovaných zaváděním ICT do všech oblastí chodu školy.

Jste-li přesvědčeni, že zde popisovaným vývojem prochází i vaše škola, je Profil Škola21 určen právě vám. Pomůže vám ujasnit si, v jakém stádiu se vaše škola nachází a kam by dál měl tento vývoj směřovat. Použijete-li k provedení této autoevaluace online nástroj Profil Škola21, získáte přehledný materiál o stádiu svého vývoje, možnost plánovat si další kroky a srovnání s ostatními školami nacházejícími se na stejné cestě.